Omkostningsstruktur

Omkostnings-

struktur


Samlede

administrations-

omkostninger

(eksklusiv transaktionsomkostninger)

1,30%

(2023 estimat)

Omkostninger

Som investor skal man vide og forstå, hvad man betaler for. Vi tilbyder lave omkostninger og en gennemsigtig honorarmodel med det formål at sikre gennemskuelighed og tryghed for vores investorer. Vi gør en dyd ud af at holde omkostningerne nede, så vores investorer også finder vores produkt prismæssigt attraktivt.

Rådgivningshonorar

0,25 %

pr. kvartal

Beløbet dækker over betaling til afdelingens forvalter og rådgiver Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S

Performancehonorar

10 %

af det årlige afkast over 0%

af det årlige

afkast over 0 %

Dette udgør 10 % af det årlige afkast over 0 % til afdelingens forvalter, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S. Der opereres efter ”High-Water Mark”-metoden. Det betyder, at negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan udbetales.

Løbende estimerede driftsomkostninger

Denne udgift dækker over løbende udgifter vedrørende generel forvaltning, administration og øvrige omkostninger (administrationshonorar, distributionsfee, depotgebyr, m.v.).

0,30 %

årligt

Løbende estimerede

driftsomkostninger

0,48 %

årligt

Denne udgift dækker over løbende udgifter vedrørende generel forvaltning, administration og handelsomkostninger (samlet forvaltning og administration, direkte handelsomkostninger, maksimale emissionsomkostninger og maksimale indløsningsomkostninger).

Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger

0,25 %

Du betaler emissions- og indløsningstillægget, hvilket tillægges eller fratrækkes fondens indre værdi, når du bliver investor eller fratræder som investor.

- herunder bid-ask spread samt kurtage m.v.

Emissionsprisen for andelene i afdelingen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Dette er opgjort på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.


Disse omkostninger skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri.

Beskatning af investering

LÆS MINDRE
LÆS MERE
Asset Opportunities er en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest og er omfattet af reglerne i Aktieavancebeskatningsloven §19 (investeringsselskaber) og §19 A samt §19 C (obligationsbaserede investeringsselskaber). Som akkumulerende afdeling udbetales der ikke udbytte til investorerne. Afdelingen er ikke selvstændig skattepligtig jf. Selskabsloven §3 stk. 1 nr. 19, med undtagelse af skat på aktieudbytte modtaget på aktier i afdelingen.

Beskatningen sker hos den enkelte investor efter nedenstående regler:

Privatpersoner (frie midler):

Privatpersoner beskattes af gevinster og tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Selskabsmidler:

Gevinst/tab ved investering for selskabsmidler beskattes på lige vilkår med selskabets øvrige skattepligtige indtægter.

Virksomhedsskatteordningen (VSO):

Investeringer gennem virksomhedsskatteordningen beskattes som selskabets øvrige skattepligtige indtægter.

Pensionsmidler:

Ved investering for pensionsmidler beskattes gevinsten med pensionsafkastskat (PAL) ligesom øvrige investeringer.

Ovenstående principper er ikke nødvendigvis udtømmende. Der er investors eget ansvar at sætte sig ind i de skattemæssige forudsætninger, der ligger til grund for investering i Asset Opportunites. Er du usikker omkring dine skattemæssige forpligtelser, anbefaler vi, at du tager kontakt til en skattekyndig for en uddybning af skattereglerne, inden du investerer.

Vil du høre mere?

- eller skriv til os, og vi kan tage en uforpligtende snak

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig