FAQ

 • Hvad koster det at investere i Asset Opportunities?
 • Hvordan bliver jeg investor?
 • Hvordan kommer jeg ind og ud af fonden?
 • Hvem er Per Gramstrup?
 • Hvad er Asset Opportunities?
 • Hvad er beløbsgrænsen for at kunne investere i fonden?
 • Hvilke midler kan placeres?
 • Kan man slå markedet med aktiv investering på lang sigt?
 • Transparens - investorprofil og månedlige statusmails
 • Hvem er jeres kunder?
 • Hvad er forskellen på passiv og aktiv forvaltning?
 • Hvordan arbejder Asset Opportunities med risiko?
 • Hvilke etiske overvejelser gør I jer?
Hvad koster det at investere i Asset Opportunities?

Som investor skal man vide og forstå, hvad man betaler for. Vi tilbyder lave omkostninger og en gennemsigtig honorarmodel med det formål at sikre gennemskuelighed og tryghed for vores investorer. Vi gør en dyd ud af at holde omkostningerne nede, så vores investorer også finder vores produkt prismæssigt attraktivt.

Asset Opportunities' omkostningsmodel / Pris

 • Rådgivningshonorar: 0,25 % i kvartalet: Beløbet dækker over betaling til afdelingens forvalter og rådgiver, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S.
 • Performance honorar: Dette udgør 10% af det årlige afkast over 0% til afdelingens forvalter, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S. Der opereres efter ”High Water Mark”-metoden. Det betyder, at negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan udbetales.
 • Løbende estimerede driftsomkostninger: 0,30 % årligt*. Denne udgift dækker over løbende udgifter vedrørende generel forvaltning, administration og handelsomkostninger (samlet forvaltning og administration, direkte handelsomkostninger, maksimale emissionsomkostninger & maksimale indløsningsomkostninger).
 • Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger: 0,25% i Emissions- og indløsningstillægget, hvilket tillægges eller fratrækkes fondens indre værdi ved emission eller indløsning. Beløbet dækker over handelsomkostninger, herunder bid-ask spread samt kurtage m.v. Emissionsprisen for andelene i afdelingen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Dette er opgjort på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen. Emissions- og indløsningstillægget skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri.

_____________________________________________________________

Samlede administrationsomkostninger: 1,30 %

Hvordan bliver jeg investor?

Der er fire simple trin, du skal igennem, når du skal være investor i Asset Opportunities.

investor processen
Hvordan kommer jeg ind og ud af fonden?

Når du vil ind i fonden:

Du bliver investor til den indre værdi, som udregnes sidste bankdag i hver måned. Når du ønsker at blive investor, modtager du en ordreblanket og en investorerklæring, som du udfylder, underskriver og sender retur. Som dokumentation skal du medsende en kopi af dit pas og sundhedskort. Emissionen gennemføres første bankdag i hver måned.

Hvis du vil ud af fonden:

Du kan altid indløse dine kapitalandele i Asset Opportunities. Du skal varsle din udtrædelse til os inden den 15. i måneden. Du udtræder til den indre værdi, som udregnes sidste bankdag i hver måned. Indløsningen gennemføres første bankdag i hver måned.

Hvem er Per Gramstrup?

Per Gramstrup er stifter og direktør hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab, som blev skabt i januar 2009. Han er uddannet fra Handelshøjskolen i 1989, og har over 35 års erfaring inden for branchen. Hans ambition med Asset Advisor Fondsmæglerselskab er at videreudvikle et stærkt og uafhængigt kapitalforvaltningshus, hvis fokus er at skabe risikojusterede afkast til dets kunder gennem dynamisk asset allokering.

Du kan læse mere om Per Gramstrup her.

Hvad er Asset Opportunities?

Asset Opportunities er en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest, som henvender sig til dig, der er formuende, og som ønsker en aktiv forvaltning af dine midler. Afdelingen rådgives af Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S, som er en uafhængig og aktiv kapitalforvalter. Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige produkter, da investeringsuniverset ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse.


Asset Opportunities’ mission er at levere et konkurrencedygtigt og risikojusteret afkast til vores investorer i både gode og dårlige tider. Med vores dynamiske investeringsstrategi og gennemprøvede beslutningsmodel tilpasser vi dagligt porteføljens risiko til de forventninger, vi har til de finansielle markeder. Det vil sige, at porteføljen har en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forventer at markedet stiger. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil, når vi forventer at markedet falder.

Hvad er beløbsgrænsen for at kunne investere i fonden?

Grundet fondens status som alternativ investeringsforening, er minimumsinvesteringen i Asset Opportunities:


1.000.000 danske kroner.


Hvilke midler kan placeres?

Hvilke midler kan placeres?

Frie Midler

Ratepensionsmidler (Min. 3,2 mio. kr.)

Virksomhedsmidler

VSO-midler (virksomhedsskatteordning)

Kan man slå markedet med aktiv investering på lang sigt?

Det er ikke nemt, men i fondens løbetid siden ultimo 2016 er vi lykkedes med at skabe et rigtig fornuftigt afkast og et flot risikojusteret afkast. At slå markedet er svært, og det kræver ydmyghed, masser af hårdt arbejde, årelange erfaringer, gode og gennemprøvede beslutningsmodeller og ikke mindst en forståelse af, at markedet er præget af en masse markedspsykologi.

Transparens - investorprofil og månedlige statusmails

For os er det vigtigt at være fuldstændigt transparente over for vores kunder. Derfor har du som investor adgang til vores investorportal, som vi opdaterer dagligt. Her kan du døgnet rundt logge ind og tjekke afkast og indre værdi, beholdning og de seneste 50 transaktioner i porteføljen.

Udover dette modtager du hver måned en mail, hvor vi giver dig en status på, hvad der er sket den seneste måned. Den viser blandt performancen i Asset Opportunities vs. fondens benchmark, samt afkastet i Asset Opportunities over forskellige tidshorisonter. Derudover får du et indblik i månedens bedste og værste positioner, et overblik over beholdning samt risiko og Sharpe ratio.

Og så er du som investor selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Hvem er jeres kunder?

Vores kundekreds spænder bredt. Nogle eksempler er:

 • Holdingselskaber
 • Formuende private (Ejerledere, topledere etc.)
 • A/S, ApS selskaber og selskaber med virksomhedsskatteordning (VSO)
 • Forsikringsselskaber
 • Banker og sparekasser
 • Etc.
Hvad er forskellen på passiv og aktiv forvaltning?

Ved aktiv forvaltning bliver porteføljen sammensat ud fra de forventninger, som fonden har til udviklingen på de finansielle markeder. Det er en aktiv stillingtagen, som beregnes hver dag. Målet ved den aktive forvaltning er at få et afkast, som er højere end eller på niveau med benchmark.

Ved passiv forvaltning bliver porteføljen sat sammen, så afkastet følger udviklingen i et bestemt indeks tæt. Målet er at opnå et økonomisk resultat, som svarer til gennemsnittet i markedet og på samme tid holde omkostningerne nede.

Hvordan arbejder Asset Opportunities med risiko?

Hos Asset Opportunities er risiko mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer – risikoen er udgangspunktet og fundamentet for alle vores investeringer.

Der er altid et gældende loft for risiko, og herunder varierer porteføljens risikoniveau fra 0-100%. Vi bevæger os aktivt i risiko og tager hensyn til, hvilke investeringer vi ligger i, og hvor meget af porteføljens samlede formue vi har i spil.

Netop vores dynamiske tilgang til justering af porteføljens risikoeksponering bidrager positivt til, at vores investorer får et godt, risikojusteret afkast.

Kort fortalt er porteføljens risiko lav i de faser, hvor vi forventer uro på de finansielle markeder. Her placeres midlerne typisk forsigtigt i blandt andet korte obligationer eller på kontantkonti. Porteføljens risiko er tilsvarende høj, når vi forudsiger en gunstig udvikling i aktier og lignende risiko-aktivklasser.

Hvilke etiske overvejelser gør I jer?
principles for responsible investment

I Asset Advisor er vi underskrivere af United Nations Principles of Responsible Investments (UNPRI). Hermed forpligter Asset Advisor sig til at overholde og efterleve de seks nedsatte principper af UNPRI. Principperne er udarbejdet af institutionelle investorer, og principperne reflekterer den vigtighed miljø-, sociale-, og governancemæssige risici har i beslutningsmodellerne vedrørende finansielle instrumenter. Dette betyder endvidere, at Asset Advisor forpligter sig til at overholde et minimumskrav vedrørende etiske overvejelser. Du kan læse mere om UNPRI her.


ESG står for Environmental (Miljø), Social (Sociale), og Governance (ledelse). Oftest italesættes ESG som principper, der burde implementeres i forretningsprocesser. Princippet for miljø omhandler særligt, hvordan selskaber performer komparativt med deres hensyntagen til miljøet, hvor særligt energiforbrug, vandforbrug, forurening og ressourceforbrug er relevant. Sociale principper omfatter særligt de interne og eksterne relationer hos selskabet, og om selskabet håndterer medarbejderes helbred og sikkerhed på rette vis. Ledelsesprincipper kan typisk være problematikker forbundet med inklusion af aktionærer, transparens og behandling af interessekonflikter. Vil du læse mere om ESG, kan du gøre det her.

Har du andre spørgsmål?

- eller skriv til os, og vi kan tage en uforpligtende snak

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig